Ir diréctamente al contenido

Fitxa de l Oferta de feina

PROFESOR SECUNDARIA LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA Y CATALANA

- educació / capacitació

PROFESOR SECUNDARIA 4 HORAS LECTIVAS + 3 NO LECTIVAS SEMANALES - ALUMNOS 4º E.S.O. - HORARIO CLASES MAÑANA - REUNIONES TARDE (OCASIONALES).

Professor / investigador
PROFESOR SECUNDARIA LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA Y CATALANA (Ensenyament / Docència)
1 Vacants

Todas - Barcelona (Regió Cataluña)


Requisits

Experiència Laboral No es necesaria
Estudis mínims Llicenciat
Requisits mínims FILOLOGIA*
NIVELL C2 DE CATALÁ
CERTIFICAT D'APTITUT PEDAGÒGICA o MÀSTER FORMACIÓ PROFESSORAT SECUNDÀRIA
*Acreditació de la qualificació específica:
a) Experiència docent consistent en la impartició durant, almenys, dos cursos complets de l’esmentada matèria o, si no, 12 mesos en períodes continus o discontinus, en centres públics o privats degudament autoritzats per impartir els ensenyaments d’educació secundària obligatòria o batxillerat.
b) Certificació acadèmica personal, en la qual consti haver superat almenys 24 crèdits o crèdits ECTS de formació, o en el cas de no haver-hi crèdits, dos cursos acadèmics en qualssevol estudis universitaris oficials, de matèries relacionades amb la formació que es vol acreditar. A aquests efectes, els crèdits de formació poden ser utilitzats per acreditar la formació inicial per impartir diferents matèries.
c) Realització d’activitats de formació del professorat, relacionades amb la matèria, d’una durada en conjunt d’almenys 24 crèdits o crèdits ECTS, certificades per l’Administració educativa competent
Idiomes Catalán ( Lectura: Nivell superior (c2) / Escriptura: Nivell superior (c2) / Conversa: Nivell superior (c2) )

Contracte

Tipus de contracte Contracte a temps parcial
Durada 08/01/18 - JUNIO 18 (RENOVABLE)
Jornada Laboral matins MARTES 8.10/10.10 - JUEVES 8.10/10.10 + REUNIONES

Si encara no tens cap compte Trabajando.com registra't i completa teu CV

Publicar Ofertes

Anar directament al al inici de la plana